د تخصص د آزموینې سیسټم ته ښه راغلاست

به سیستم امتحانات ریاست اکمال تخصص خوش آمدید

لسان/ژبه

Please Select Your Language

لطف نموده لسان خود را انتخاب نمایید.

مهرباني وکړئ خپله ژبه غوره کړئ.


   
دیپارتمنت دیتا بیس ریاست منابع بشری
© Copyright 2016 Ministry of Public Health .
Developed By MOPH-IT